Vergoeding

U heeft in de meeste gevallen recht op een vergoeding voor psychologische hulp vanuit uw basis ziektekostenverzekering. Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2022 is het verplicht eigen risico € 385 per persoon. Voor psychologische zorg is verder geen eigen bijdrage verschuldigd.

Contracten

Voor 2022 zijn er contracten met alle zorgverzekeraars. Alleen is er helaas bij CZ en VGZ sprake van een omzetplafond, waardoor we soms eerst moeten overleggen met de zorgverzekeraar of een cliënt bij mijn praktijk in zorg mag komen.

Verandering bekostiging GGZ per 1-1-2022
LET OP: Met ingang van 1 januari 2022 gaat de bekostiging voor de zorg in de geestelijke gezondheidszorg veranderen. Dit betekent dat het op 31 december 2021 verplicht is alle lopende dossiers af te sluiten en deze te factureren bij de zorgverzekeraar.
U krijgt dan van uw zorgverzekeraar een overzicht van uw Eigen Risico over 2021 waar deze factuur op staat vermeld. Wanneer uw Eigen Risico over 2021 nog niet (volledig) was verbruikt, zal dit alsnog verrekend worden.

Zo kunnen alle zorgaanbieders in januari 2022 starten met het nieuwe bekostigingssysteem. Op het moment dat uw zorg in 2022 doorloopt, zal deze onder de nieuwe bekostigingssystematiek, het zogenaamde Zorgprestatiemodel, gaan vallen. Een van de grote veranderingen is dat u maandelijks een overzicht van de zorgkosten ontvangt van uw zorgverzekeraar. In deze nieuwe systematiek wordt maandelijks de zorg in rekening gebracht i.p.v. eens per jaar bij het afsluiten van een zorgtraject. Een van de voordelen hiervan is dat u makkelijk kunt zien welke zorg u heeft gehad in de voorgaande maand. Een van de nadelen is dat u vanaf 1 januari 2022 opnieuw start met het aanspreken van het Eigen Risico 2022 en hierdoor dus mogelijk over 1 zorgtraject 2 keer Eigen Risico betaalt.

Als zorgverlener betreur ik dit zeer, maar heb ik daar geen invloed op. Ik wil u wel graag goed informeren. Mocht u hier vragen over hebben, neem gerust contact op met uw zorgverzekeraar of met uw zorgverlener.

Meest voorkomende prestaties 2022
Code Prestatie Maximumtarief
CO0367 Ambulant –Behandeling 30 minuten € 85,16
CO0497 Ambulant –Behandeling 45 minuten € 120,99
CO0627 Ambulant –Behandeling 60 minuten € 143,71
CO0432 Ambulant –Diagnostiek 45 minuten € 142,31
CO0562 Ambulant –Diagnostiek 60 minuten € 163,37

 

Verzekerde GGZ en onverzekerde zorg

Niet alle behandelingen van alle klachten worden vergoed. Alleen als er sprake is van een DSM*-5 diagnose is er recht op vergoeding. Sommige DSM-diagnoses, zoals aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg.
De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Indien er sprake is van onverzekerde zorg, dan krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.

* DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM) is een Amerikaans handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen dat in de meeste landen als standaard in de psychiatrische diagnostiek dient.

Bij intake en advies komt aan bod hoe lang de behandeling zou kunnen duren en of uw klacht onder ‘verzekerde zorg’ valt. U krijgt dan inzicht in de kosten. In uw polis kunt u vinden hoeveel u terug gaat krijgen. Op de site http://www.zorgverzekeraarkiezen.nl kunt u een overzicht vinden van vergoedingen. Vraag zelf altijd bij uw zorgverzekeraar na voor welke vergoeding u in aanmerking komt op basis van de door u afgesloten polis en eventueel aanvullende verzekering.

Indien na de intakefase in onderling overleg wordt besloten dat u beter op uw plek bent bij een andere of gespecialiseerde collega, wordt u gericht doorverwezen en ontvangt u een factuur voor een zgn. Onvolledig Behandeltraject. Deze factuur kunt u eveneens indienen bij uw zorgverzekeraar.

Het is mogelijk gesprekken te voeren buiten deze behandeltrajecten, bijvoorbeeld als er geen sprake is van een DSM5-diagnose, of indien u geen diagnose in uw medisch dossier wenst. Deze consulten worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten worden de kosten over het algemeen wel vergoed; informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘Overig Zorg Product niet basispakketzorg Consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2022: €117,33 per sessie van 45 minuten. Het tarief voor deze niet-verzekerde zorg en voor zelfbetalers (behandeling zonder verwijzing) in mijn praktijk is €95,- per sessie van 45 minuten en is vrijgesteld van BTW. Voor een onverzekerd product is geen verwijzing door een huisarts nodig.

Voor bedrijven of ZZP’ers is het belangrijk te weten dat consulten ook geboekt kunnen worden als coaching en op die manier zakelijk opgevoerd kunnen worden. Coaching per consult (60 minuten) kost €105,- (excl. 21% BTW). Het intake consult wordt wegens langere directe en indirecte tijd als dubbel consult in rekening gebracht.